Your ERP Partner in Vietnam | General Solutions Co., Ltd

Success stories

OpenERP đã được triển khai tại rất nhiều công ty trên các lĩnh vực khác nhau. Các công ty này đã có thể vận hành một hệ thống ERP hoàn chỉnh, thích hợp với các nhu cầu và ngân sách của họ , và hiện tại các giải pháp ERP đó thực sự trở thành của riêng họ. Bạn sẽ thấy là hoàn toàn có thể triển khai OpenERP thành công giống các công ty đã sử dụng OpenERP. Hãy kiểm tra những lợi ích mà họ thu được từ nó!

OpenERP Viet Nam CCI OpenERP Viet Nam Customer stories OpenERP Viet Nam ENA
OpenERP Viet Nam Richard success stories OpenERP Viet Nam Belg is new Bill Gates

Tìm hiểu thêm về OpenERP tại đây và đây.